قفس تنهايی

مجموعه’شعر

آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
4 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
17 پست
سیاه
1 پست
نت
1 پست
رازقی
1 پست
بوتیمار
1 پست
دایره
2 پست
نقطه
1 پست
نبود
1 پست
برگه
1 پست
نه
1 پست
khoda
1 پست
قدمی
1 پست
yek
1 پست
پینه
1 پست
شاهد
1 پست
بیهوده
1 پست
سه_+_سه
1 پست
پیکار
1 پست
ای_داد
1 پست
طلاوت
1 پست
آه_میکشم
1 پست
ارغوان
1 پست
گلایه
1 پست
گزمه_ها
1 پست
تئوری
1 پست
باغچه
1 پست
مرثیه
1 پست
فردا
1 پست
16_آذر
1 پست
/\
1 پست
بی_تاب
1 پست
برخاستن
1 پست
نامی
1 پست
دلکش
1 پست
شلیک
1 پست
آخر
1 پست
استاد
1 پست
سیزده
1 پست
فرخنده
1 پست
قرآن
1 پست
گنجشک
1 پست
جنگ
1 پست
شکفتن
1 پست
خرد
1 پست
اعتماد
1 پست
شعور
1 پست
سورنا
1 پست
ایران
1 پست
best
1 پست
ندا
1 پست
قابیل
1 پست
هابیل
1 پست
zoloft
1 پست
حوض
1 پست
خجسته
1 پست
کف_دریا
1 پست
ستاره_ها
1 پست
ببینید_!
1 پست
اتوبوس
1 پست
زخم_باز
1 پست
هچل
1 پست
شباب
1 پست
ناب
1 پست
شلاله
1 پست
بروئیم
1 پست
سعی_کنیم
1 پست
هفت_سین
1 پست
مرگ
1 پست
قبر
1 پست
کنکاش
1 پست
تدوین
1 پست
شقیقه
1 پست
مونس
1 پست
زائقه
1 پست
زلال
1 پست
گس
1 پست
تارک
1 پست
چمباتمه
1 پست
مردم
1 پست
دولت
1 پست
تمثیل
1 پست
ایرانیها
1 پست
یک_لحظه
1 پست
یک_قدمی
1 پست
نوک_پا
1 پست
کف_دست
1 پست
سلام
1 پست
دوستی
2 پست
انگیزه
1 پست
داغ_داغ
1 پست
اسطوره
1 پست
آینه
1 پست
گهواره
2 پست
پالیزبان
1 پست
بت
1 پست
گل_گندم
1 پست
سرود
1 پست
هفت_سنگ
1 پست
فا
1 پست
سُل
1 پست
خاطره
1 پست
مرهم
1 پست
نیش
1 پست
دعا
1 پست
صدا
1 پست
نگا
1 پست
اطلاعات
1 پست
بهانه
1 پست
ماشینها
1 پست
با_وفا
1 پست
شکایت
1 پست
لیلی
1 پست
خویش
1 پست
ترس
1 پست
انکار
1 پست
شلاّق
1 پست
ماه
1 پست
خالق
1 پست
آبی_و_سبز
1 پست
عشق
2 پست
خدایی
1 پست
کمال
1 پست
آفرینش
1 پست
هنجار
1 پست
تک_هجایی
1 پست
چهار_اصل
1 پست
نفرین
1 پست
خواب_خوش
1 پست