پست های ارسال شده در فروردین سال 1384

قسمت !

صدای بارون میپيچه ...                                 ميگه اين زندگی هيچه ...                                                                          نميخوام تنها بمونم ! با همين دل شکسته م ...                                  با همين پاهای ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 15 بازدید

عشق است!

چون نهايت مرگ و دنيا ... آنی است                                                    عشق ... تنها مايه انسانی است پاک کـن زنگـار کـينه از دلــت                                                 ماندگار عشق ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 7 بازدید

مونس

شبا ...            بی تو ...                       هوسم ...                               ... ديدن روی ماهته. روزا ...             تنها مونسم ....                              ... اين لحظه های ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   گفتمخدايارحمتی                              دورینمايانميرسد   درانتظاربوسهای                             عمرمبهپايانميرسد   ياربچهسوزیبردلم                        ازجورجانانميرسد   دلشدزدستميارکو                         پيریشتابانميرسد   يارازنظرپنهانشده                   جانبرلباينسانميرسد   تشنهکويرم،سوختم،                   شکرمبهکفرانميرسد   ساقیمددسازارشود                        کافربهايمانميرسد   گفتاکهشادیکنمسوز                   اينقصهپايانميرسد   ياریکهدامنبرکشد                ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید