پست های ارسال شده در مرداد سال 1384

روز مادر...

مادر ، ای ياس نورس خوشبو                                                                ای فرشته صفت ، تو ای خوش خو زير پايت ، کليد باغ بهشت                                             خاک تو ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 7 بازدید

بايد که دوست بداريم ... ياران

بايد که دوست بداريم ... ياران                                            بايد که چون خزر بخروشيم ! فرياد های ما ، اگرچه رسا نيست ...                                            بايد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید