پست های ارسال شده در مهر سال 1384

تصوير کن مرا !                     بر شيشه های يخزده ...                     بر جلد يک کتاب ...                     بر تختهء سياه ِ کلاست ... وقتی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 17 بازدید