پست های ارسال شده در آدر سال 1385

حديث جاودانگی...

. ترانه ای بخوان که شب ،                                    از اين که هست ،                                                                عاشقانه تر شود ! بمان که ساعت از بلور لحظه ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 20 بازدید

مثل هميشه...

...                                ...                                مینشینی روبرویم ! هنوز عریان. سیگارم را میگیری... دودش را بمن میدهی... هردو میخندیم! و این آشناست... میبوسمت ، میبوسی ام ، دوباره از نو... ... مینشینم ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 23 بازدید