پست های ارسال شده در آدر سال 1386

زیباترین روی زمین ، ... منــــم ! تـــــــــو ، ... از من زیباتری... تـــو ! از دایره ء ادراک من... خیلی بالاتـــری... ... تـــو ، خدا ! میتـــونی باشـــی . عشـــــق ! میتـــونی باشـــی . هــر ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 15 بازدید