# ماه

زیر نور ماه

زیر نور ماه ، خوب و بد ، یکیست                                                                   سایه و تاریکی و ظلمت ، یکیست آنـکه بیـدارست ، مهتابش دهنـد                                                                   ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 3 بازدید

غزل...

تا تو به خانه ای دلم                     میل سفر نمیکندتا تو کناره میکنی                            گریه اثر نمیکندرنگ ، به رخساره نماند               طاقت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید
امشب از مرگ گذر خواهم کرد !                                              نه تو، نه ماه، جلودارم نيست ! مثل يک حادثه از درۀ چشمان تو خواهم افتاد                                           ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2 بازدید