# مرگ

عشق است!

چون نهايت مرگ و دنيا ... آنی است                                                    عشق ... تنها مايه انسانی است پاک کـن زنگـار کـينه از دلــت                                                 ماندگار عشق ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 3 بازدید
امشب از مرگ گذر خواهم کرد !                                              نه تو، نه ماه، جلودارم نيست ! مثل يک حادثه از درۀ چشمان تو خواهم افتاد                                           ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2 بازدید