# ناب

حديث جاودانگی...

. ترانه ای بخوان که شب ،                                    از اين که هست ،                                                                عاشقانه تر شود ! بمان که ساعت از بلور لحظه ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 5 بازدید

حديث

ترانه ای بخوان که شب ،                                    از اين که هست ،                                                                عاشقانه تر شود ! بمان که ساعت از بلور لحظه ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 2 بازدید