# نه

خوان هشتم !

. . در غروبی خسته و دلتنگ ... ميرانم. نه آوازی به لبها و                               نه شوری در دل زارم. نه شمشيری به کف مانده...                                        ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 5 بازدید
امشب از مرگ گذر خواهم کرد !                                              نه تو، نه ماه، جلودارم نيست ! مثل يک حادثه از درۀ چشمان تو خواهم افتاد                                           ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2 بازدید